KARTA PODARUNKOWA


REGULAMIN KARTY PODARUNKOWE


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Justyna Rożek, dostępny pod adresem internetowym www.justynarozek.com prowadzony jest przez Justyna Rożek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Justyna Rożek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9880300270, REGON: 384903530
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

DEFINICJE 

 1. Wydawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Rożek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9880300270, REGON: 384903530.
 2. Nabywca - osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową marki Justyna Rożek. 
 3. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w sklepie www.justynarozek.com
 4. Karta Podarunkowa – 
 5. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

INFORMACJE OGÓLNE 

 1.  Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Justyna Rożek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9880300270, REGON: 384903530, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.justynarozek.com.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Kart Podarunkowych do realizacji w sklepie internetowym www.justynarozek.com
 3. Karta Podarunkowa nabywana jest w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od Nabywcy środków pieniężnych.
 4. Karta może być wykorzystana wyłącznie do nabycia produktów w sklepie online www.justynarozek.com po wcześniejszym kontakcie z Wydawcą.
 5. Wartości Kart Podarunkowej publikowanych na stronie internetowej: ... PLN, ...PLN.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).  
 7. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.justynarozek.com
 8. Niewykorzystanie Karty Upominkowej, zgodnie z terminem określonym w treści Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności Karty Upominkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

REALIZACJA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na Karcie Podarunkowej na dostępne produkty z oferty sklepu internetowego www.justynarozek.com
 2. W momencie chęci wykorzystania Karty Podarunkowej należy wysłać do Wydawcy wiadomość na adres e-mail: justynarozek@op.pl z informacją: 
  1. wybrany model produktu
  2. kod Karty Podarunkowej
  3. Zdjęcie Karty Podarunkowej
 3. Każda Karta Podarunkowa posiada unikatowy kod, rejestrowany w systemie sklepu internetowego www.justynarozek.com
 4. Kod na Karcie Podarunkowej jest jednorazowy. 
 5. Karta Podarunkowa musi zostać wykorzystana jednorazowo w pełnej wartości lub w wyższej wartości, wówczas nadwyżkę należy dopłacić. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy. 
 6. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub zniszczenie Karty Podarunkowej przez Klienta. 
 7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej
  2. Karta Podarunkowa jest nieczytelna lub zniszczona
  3. nasuwa wątpliwości co do autentyczności Karty Podarunkowej

ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ 

 1. Nabywca może dokonać zwrotu niewykorzystanej uprzednio, w żadnej części Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy za pośrednictwem sklepu internetowego www.justynarozek.com w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty za Kartę Podarunkową.
 2. Zwrotu Karty Podarunkowej nabytej bezpośrednio od Wydawcy Nabywca może dokonać pisząc na adres e-mail: justynarozek@op.pl. Wydawca dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić jest aktywna, tzn. niewykorzystana wcześniej i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Karty Podarunkowej w drodze przelewu bankowego, a Karta Podarunkowa zostanie dezaktywowana.
 3. Szczegółowe zasady zwrotu: https://justynarozek.com/strona/zwrot-i-reklamacja

ZWROT I REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Produkt nabyty w sklepie www.justynarozek.com z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlega zwrotowi lub reklamacji na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa. 
 2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika produktu zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych produktów. 
 3. W przypadku reklamacji produktu należy zgłosić wadę drogą elektroniczną na adres: justynarozek@op.pl
 4. Szczegółowe zasady zwrotu i reklamacji: https://justynarozek.com/strona/zwrot-i-reklamacja

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca Karty Podarunkowej, jak również jej użytkownik, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl