REGULAMIN

 

Regulamin 

 


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Justyna Rożek, dostępny pod adresem internetowym www.justynarozek.com prowadzony jest przez Justyna Rożek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Justyna Rożek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9880300270, REGON: 384903530
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 


 

DEFINICJE

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Rożek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9880300270, REGON: 384903530.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.justynarozek.com
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 15. Karta Podarunkowa - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu produktów w sklepie internetowym www.justynarozek.com

 


 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 


 

KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Willmanna 11, 56-100 Lubiąż
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: justynarozek@op.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 609 935 643
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO Bank Polski 94 1020 5242 0000 2802 0387 7701
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00h - 17:00h

 


 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 6. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 


 

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metodach płatności znajdują się na stronie sklepu. 
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Kurier DPD
  2. Kurier InPost
  3. Paczkomat InPost
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Ekspresowe płatności online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Przy każdym towarze na stronie sklepu internetowego, podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki.
  1. Czas realizacji zamówienia w przypadku przelewu tradycyjnego wynosi od 2 do 3 dni roboczych od momentu uzyskania środków na koncie Sprzedawcy.
  2. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi od 2 do 3 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a produkt z powrotem trafi do magazynu sklepu.
  2. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 


 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Klient ma prawo zwrócić produkt do sklepu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 


 

REKLAMAJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: justynarozek@op.pl
 3. W przypadku wystąpienia wady, Klient ma prawo złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową i zażądać doprowadzenia do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę. Dopiero kiedy doprowadzenie do zgodności z umową nie jest możliwe lub generowałoby nadmierne koszty, Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Klient może żądać obniżenia ceny lub obstąpić od umowy m. in. także wtedy gdy:
  1. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową stanowi nadmierne niedogodności dla Klienta 
  2. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową 
  3. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy
  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 8. Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru nie stanowią różnice w wyglądzie produktów w sklepie online, które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w przeciągu 30 dni roboczych, od momentu rozpatrzenia reklamacji. Gdy reklamacja okaże się niemożliwa np. Ze względu na wyczerpanie produktu w magazynie sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić równowartość ceny zapłaconej przez Klienta.
 10. W przypadku uznania reklamacji koszty transportu (odbiór od klienta i dostawa do Klienta) pokrywa Sprzedający. W przypadku odrzucenia reklamacji koszty transportu (odbiór od klienta i dostawa do Klienta) pokrywa Klient. 

 


 

NEWSLETTER

 1. Newsletter – rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po spełnieniu następujących trzech kroków:
  1. po podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera
  2. kliknięciu pola „Zapisz się” potwierdzającego zapis na Newsletter 
  3. potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej
 2. Usługobiorca może zapisać się na Newsletter także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – wówczas z chwilą utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. 
 3. Usługa Newslettera jest nieodpłatna oraz świadczona przez czas nieokreślony.
 4. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera w następujący sposób:
  1. poprzez kliknięcie linku umożliwiającego rezygnację z Newslettera zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newslettera poprze przesyłanej na podany adres poczty elektronicznej. 
  2. poprzez wypowiedzenie umowy bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: justynarozek@op.p
 1. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedający jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

 


 

 KARTA PODARUNKOWA

 1. Karta Podarunkowa uprawnia wyłącznie do zakupu Produktów w sklepie internetowym www.justynarozek.com
 2. Wartości Kart Podarunkowych publikowanych na stronie internetowej: 100 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł, 500 zł, 600 zł, 700 zł, 800 zł, 900 zł, 1000 zł (na życzenie Klienta może być to również inna kwota).
 3. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od daty jej zakupu.
 4. Dostawa Karty Podarunkowej w wersji elektronicznej nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania środków na koncie Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Klientowi. 
 6. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
 7. Każda Karta Podarunkowa wyposażona jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy. Widniejący na Karcie Podarunkowej kod jest jednorazowy.
 8. Karty Podarunkowe mogą zostać wykorzystane w pełnej wartości, niepełnej wartości, lub w wartości wyższej niż wartość Karty Podarunkowej. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Sprzedawcy. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Sklep wygeneruje kod zastępczy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.
 9. Karta Podarunkowa nie pokrywa kosztów dostawy. W przypadku gdy Klient chce pokryć koszty dostawy z wartości Karty Podarunkowej należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem justynarozek@op.pl
 10. Produkty zakupione za pomocą Karty Podarunkowej podlegają zasadom zwrotu i reklamacji.
 11. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym www.justynarozek.com z użyciem Karty Podarunkowej, Klient otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci zstępczej Karty Podarunkowej. Kod zastępczy zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po przetworzeniu zwrotu. W przypadku opłacenia nadwyżki, kwota nadwyżki zostanie zwrócona przy użyciu tej samej metody płatności, którą użył klient.
 12. Karta Podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika. 
 13. Klient ma 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia na anulowanie zamówienia Karty Podarunkowej. W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą pod adresem justynarozek@op.pl
 14. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Karty Podarunkowej przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 15. Zakup Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że kupujący jak również posiadacz Karty Podarunkowej akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 


 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. włączona obsługa plików cookies

 


 

POZASĄDOWE SPSOSBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 


 

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl